अनुक्रमांकनावडाउनलोड करा
1
2कपाट व टेबल दुरुस्‍ती व कलर व लॉक बदलणे बाबतडाउनलोड करा
3मनपा मुुुख्‍य कार्यालयात लिप्‍ट बसविणेे बाबतडाउनलोड करा
4गंजगोलाई भागात डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतडाउनलोड करा
5सविधान चौक येथे डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतडाउनलोड करा
6श्री.शिवछत्रपती ग्रंथालय येथे CCtv बसविणेे बाबतडाउनलोड करा
7महापालिकेतील विविध विभागातील फील्ड वर काम करणाऱ्या कर्मचारीसाठी रेनकोटचे दरपत्राकडाउनलोड करा
9नाना नानी पार्क येथे जेष्‍ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व प्र.क्र. १६ मध्‍ये श्री.भताने यांचे घरासमोरील नाली करणेडाउनलोड करा
10लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेडाउनलोड करा
11ट्री गाड पुरवठा करणे.डाउनलोड करा
12लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेडाउनलोड करा
13मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसरामध्‍ये नविन ट्रान्‍सफॉर्मर बसविणे बाबत.डाउनलोड करा
14डिजिटल डिस्प्ले बोर्डडाउनलोड करा
15लातूर शहर मनपा हघीतील मनपाचे धोकादायक कुजलेले टयुबलर विधुत पोल काढणे व परत बसविणे.डाउनलोड करा
16लातूर शहर महानगरपालिका मुुख्य कार्यालयातील व क्षेत्रिय कार्यालया करिता संगणक हार्डवेअर व नेटवर्कची वार्षिक देखभाल व दुरूूस्‍ती / ऑनलाईन VC सेटअप करणे./ नादुरुस्‍त पी. सी. व प्रिन्‍टर वैधता तपासून अहवाल देणे इत्‍यादी.डाउनलोड करा
17लातूर शहर महानगरपालिका करीता Human Resources Managrment System (Payroll management system ) software ची वार्षिक देखभाल व दुरुस्‍ती करणेडाउनलोड करा
18औषधी खरेदी करणे बाबतडाउनलोड करा
19लातूर शहर महानगरपालिका लातूर विघुत विभागा करीता विघुत साहीत्या पुरवठा करणेडाउनलोड करा
20औषधी खरेदी करणे बाबतडाउनलोड करा
21लातूर शहर महानगरपालिका लातूर स्‍वच्‍छता विभागात निऑन ,डेल्‍टामॅथरिन ,मॅनेथिन पावडर पुरवठा करणे बाबत.डाउनलोड करा
22लातूर शहर महानगरपालिका लातूर हदीतील मनपाचे धोकादााायक विदुयत पोल काढणे व परत बसविणे बाबतडाउनलोड करा
23लातूर शहर महानगरपालिका लातूर मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसर नविन ट्रान्‍स फॉर्मर बसविणे बाबतडाउनलोड करा
24मनपा शाळा क्र.९,१३,४,९,छतावर पत्रे बसविणे व कठिण मुरुमाचा पुरवठा करणे व किरकोळ दुरुस्ती बाबतडाउनलोड करा
25लातूर शहर महानगरपालिकेेेेतीDpr 2018 मधील 2नग Portable Water Pump खरेदी करणे बाबतडाउनलोड करा
26नगर सचिव विभागडाउनलोड करा
27लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीडाउनलोड करा
28लातूर शहर महानगरपालिका व्दाठरा विविध राष्ट्री य कार्यक्रम व ईतर कार्याक्रमा करीता भाडेत्वा वर डेकारेशन लाईटीग,ईत्याहदी पुरवठा करणेचे वार्षीक दर निश्चीाती करणेडाउनलोड करा
29मराठवाडा मुक्तीद संग्राम आमृत महोत्सणव कार्याक्रमाकरिता लागणारे भाडेतत्वाररील वॉटर प्रुफ मंडप खुर्च्याव सोफा सेट मॅट चटई पडदे इत्यासदीडाउनलोड करा
30लातूर शहर महानगरपालिका व्दालरा मराठवाडा मुक्तीक संग्राम आमृत महोत्सकव दिना निमीत्तप विविध कार्याक्रमाकरिता भाडेतत्वाटवर डेकारेशन लाईटींग,ईत्याादी पुरवठा करून काम करणेडाउनलोड करा
31प्र.क्र.१० अन्सार कोंलनी रस्ता व गांधी मार्केट उदयान व मुख्य कार्यालय परिसरातील झेडा कटटा रंगरंगोटी व डागट्रडी व आयुक्त कार्यालय LED TV बसवणे बाबत.डाउनलोड करा
32लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच ठिकाणी जेवणाचीडाउनलोड करा
33लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच घरगुती श्रीगणेश मुर्ती उचलजण्यातसाठी आयशर वाहन (भाडयाने)डाउनलोड करा
34लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्या‍ खुर्च्यीह सतरंच्या) टेबल बॅरागेटिग व इतर आवश्यूक व्यगवस्थास करणे बाबातडाउनलोड करा
35लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीडाउनलोड करा
36उदयान विभागासाठी अत्यािवश्यवक साहित्या्चे दरपत्रक देणे बाबत शहरात विविध ठिकाणी वन्य प्राणी प्रतिकृती व योगा सुर्यनमस्का्र प्रतिकृती बसविणेचे दरपत्रक देणे बाबत.डाउनलोड करा
37डिजिटल स्वाक्षरी (DC क्लास 3 कॉम्बो) तयार करणेडाउनलोड करा
38ला.श.मनपा, नांदगाव कचरा संकलन या ठिकाणी बायोगॅस व विघुत वापर करुन घेणे बाबत‍.डाउनलोड करा
39आदम नगर,प्र.क्र.३ १३ ५ येथे बोअरवेल व विदयुत मोटार बसविणे बाबतडाउनलोड करा
40मनपा शाळा क्र. ९ व २८ येथे विदयूती करणे बाबत डाउनलोड करा
41Digital signatures (DC Class 3 Combo) तयार करणे बाबतडाउनलोड करा
42लातूर शहर महानगरपालिका लातूर CCTV कॅमेरे बसवणेडाउनलोड करा
43लातूर शहर महानगरपालिका नांदगाव कचरा संकलन या ठिकाणी बायोगॅस चा वापर करणे करिता थ्री फेज लाईन व कट पॉइट करणेडाउनलोड करा
44लातूर शहर महानगरपालिका हदीतील रस्ता्वरील मोकाट/ बेवारस/ आजारी फिरणारे जनावरे उदा. गाय बैल म्हैसस रेडा शेळी गाढव व इत्यालदी जनावरे पकडणे मोकाट जनावरांचे संगोपन करणे आजारी जनावारांना औषधोपचार करणे या कामासाठी संस्थेरची आर्धा एकर जागा वाहन व मनुष्यĀबळासहित कंत्राटी पध्‍दतीवर नोंदणीकत गोरक्षण्‍ संस्था‍ बेरोजगार संस्थास खाजगी अभिकर्ताची नियुक्ती करणे बाबत.डाउनलोड करा
45लातूर शहरातील प्रभाग क्र ९ खोरी गल्ली येथील मलनिस्सा रण सेव्‍हरेज संपवेल (विहीर) मधील गाळ व नविन मढपंप बसवून चालू करणे.डाउनलोड करा
46लातूर शहर महानगरपालिका जुने ऑफीस टेबलला नविन टेबल टॉप बसविणे लाकडी सागवान खुर्ची व पाच हजार काळया प्लामस्टी क कॅरीबॅग पुरवठा करण्यािसाठी बाबतडाउनलोड करा
47लातूर शहर महानगरपालिका लेखा विभागासाठी रजिस्ट र छपाई करण्याबसाठी बाबतडाउनलोड करा
49दवाखान्या साठी भाडयाने जागा देण्या साठी ईच्छु कांनी अर्ज दाखल करणे बाबतडाउनलोड करा
49प्र. क्र.९ पेवर साईट पट्टी व प्र क्र.१३३ सी सी रोड ,नाली ,खडीकरण तसेच मनपा भांडार विभागास रंगरंगोटी व डागडूजी करणेडाउनलोड करा
50लातूर शहरातील प्र ९ खोरी गल्लीय मलनिस्साकरण सेव्ह रेज संपवचेल येथे नविन मढपंप बसवून चालू करणेडाउनलोड करा
51मा.खाजदार श्री.सुधाकर श्रृंगारे साहेब यांच्या घराजवळ पाईपलाईन करणेडाउनलोड करा
52प्लॉयट नं. २२ ते २७ विश्वकराज अंपार कातपूर रोड या रस्यादी चे सिमेंट कॉक्रीट करणे व सिमेंट कॉक्रीट नाली करणेडाउनलोड करा
53लातूर शहर महानगरपालिका कार्यालयातील 10 CMPD ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्लां ट चे नुतनीकरण व दुरुस्ती करणेडाउनलोड करा
54लातूर शहर महानगरपालिकेतील जुने /निकामी खालील प्रमाणे साहित्‍य विकणे याकामासाठी ई- कोटेकोटेशनदारे दर मागविणेडाउनलोड करा
555 नं. खैक येथील जुनी रेल्वेी लाईन्‍ रोड येथे व मा.खाजदार यांच्या घराकडे जाणा-या रस्ताी वर पॅचवर्क करणे तसेच उस्माबन हॉ ते पोस्टी ऑफीस कॉग्रेस भवन पर्यंत भुयारी गटार साई येथे डॉग कॅनलची डागडुजी पिंज-याचे स्टीरल मजबुतीकरण व दुरुस्तीय करणेडाउनलोड करा
56प्र.क्र ०२ जयनगर येथे सेप्टी क टॅक बांधणे रोड पेंचर मशीनदारे शहरातील पेंचरचे काम करणे.डाउनलोड करा
57लातूर शहर प्र क्र.१७ येथे ओमसाई अपार्टमेंट ते साई प्रीमीयम रो हाऊस पर्यंत सी.सी रस्‍ता करणेडाउनलोड करा
58रोड पेंचर मशीन शहरातील पेंचरचे काम करणेडाउनलोड करा
59लातूर शहर महानगरपालिके तर्फे श्री.सिध्देणश्व र व रत्नेश्वर देवालयाच्या 71महाश्विरात्री यात्रे कुस्ती स्प र्धेतील विजयी ज्ञपर्धकास 51 तोळे चांदीचे कडे खरेदी करणे बाबतडाउनलोड करा
60दलित्तेरर वस्तीय सुधार योजना १ ते ४२ कामाचे कोटशेन क्र ४९ बाबतडाउनलोड करा
61महाराष्ट्रĀ सुवर्ण जयंती नगरोत्थारन १ ते १५२ कामाचे कोटशेन क्र ४८ बाबतडाउनलोड करा
62लातूर शहर महानगरपालिका लातूर रामलिंगेश्वीर मंदीर परिसरात सी सी टी व्हीब बसविणे बाबतडाउनलोड करा
63लातूर शहर महानगरपालिका लातूर केशवराज मंदीर परिसरात सी सी टी व्हीट बसविणे बाबतडाउनलोड करा
64लातूर शहर महानगरपालिका लातूर प्र.क्र.१७ एल आय सी कॉलनी येथे विविध ठिकाणी पोलसह विदयुतीकरण करणेडाउनलोड करा
65कोटेशन क्र. ५० / २०२३-२४ लोकशाहीर अण्णाSभाऊ साठे नागरी अनुसुचित जाती व नवबौद वस्ती सुधार योजानडाउनलोड करा
66मनपा मुख्यo ईमारत मेन पॅनल बोर्ड, सब पॅनल बसविणे व पार्च, वरंडा येथे विघुतीकरण करणे.डाउनलोड करा
67लातूर शहर महानगरपालिका वाहन विभागात १ व्हॅ倀क्युĀम एम्टियर मशिन नादुरुस्तल असून खालील कामे करणे बाबत.डाउनलोड करा
68लातूर शहर महानगरपालिका वाहन विभागामध्ये瓿 ट्रॅक्ट्र क्र. MH-24-D-1341 या वाहनाला नविन टायर टयुब पुरवठा करणे बाबत.डाउनलोड करा
69कोटेशन क्र. ५१/२०२३-२०२४ आमदार स्था निक विकास कार्यक्रम अंतर्गतडाउनलोड करा
70भांडार विभागतर्फे स्टेशनरी साहित्यन खरेदी कंपनीचे पाणी फिल्टीर खरेदी करण्या साठी बाबतडाउनलोड करा
71भांडार विभागतर्फे अॅक्‍वागार्ड कंपनीचे पाणी फिल्टरर खरेदी करण्याणसाठी बाबतडाउनलोड करा
72कोटेशन क्र ५०/२०२३-२४ चे शुघ्दी पत्रक लोकशाही अण्ण भाऊ साठे अनुसुचित जाती व नवबौघ्द वस्तीा सुधार योजनाडाउनलोड करा
73जाहिरातीवर QR Code Generate करणे करीता सॉफटवेअर खरेदी करणे बाबतडाउनलोड करा
74सिध्दिविनायक को ऑप हौसिंग सोसायटी कन्हे री चौक येथे लातूर येथे इंधन विहीर बोअरवेल व पाणी टाकी बांधकाम करणेडाउनलोड करा
75लोकसभा सार्वत्रीक निवडणूक २०२४ च्याच अनुषंगााने मतदान केंद्रावी दुरुस्तीस करणेडाउनलोड करा