Serial NumberNameDownload
1
2कपाट व टेबल दुरुस्‍ती व कलर व लॉक बदलणे बाबतDownload
3मनपा मुुुख्‍य कार्यालयात लिप्‍ट बसविणेे बाबतDownload
4गंजगोलाई भागात डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतDownload
5सविधान चौक येथे डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतDownload
6श्री.शिवछत्रपती ग्रंथालय येथे CCtv बसविणेे बाबतDownload
7महापालिकेतील विविध विभागातील फील्ड वर काम करणाऱ्या कर्मचारीसाठी रेनकोटचे दरपत्राकDownload
9नाना नानी पार्क येथे जेष्‍ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व प्र.क्र. १६ मध्‍ये श्री.भताने यांचे घरासमोरील नाली करणेDownload
10लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेDownload
11ट्री गाड पुरवठा करणे.Download
12लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेDownload
13मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसरामध्‍ये नविन ट्रान्‍सफॉर्मर बसविणे बाबत.Download
14डिजिटल डिस्प्ले बोर्डDownload
15लातूर शहर मनपा हघीतील मनपाचे धोकादायक कुजलेले टयुबलर विधुत पोल काढणे व परत बसविणे.Download
16लातूर शहर महानगरपालिका मुुख्य कार्यालयातील व क्षेत्रिय कार्यालया करिता संगणक हार्डवेअर व नेटवर्कची वार्षिक देखभाल व दुरूूस्‍ती / ऑनलाईन VC सेटअप करणे./ नादुरुस्‍त पी. सी. व प्रिन्‍टर वैधता तपासून अहवाल देणे इत्‍यादी.Download
17लातूर शहर महानगरपालिका करीता Human Resources Managrment System (Payroll management system ) software ची वार्षिक देखभाल व दुरुस्‍ती करणेDownload
18औषधी खरेदी करणे बाबतDownload
19लातूर शहर महानगरपालिका लातूर विघुत विभागा करीता विघुत साहीत्या पुरवठा करणेDownload
20औषधी खरेदी करणे बाबतDownload
21लातूर शहर महानगरपालिका लातूर स्‍वच्‍छता विभागात निऑन ,डेल्‍टामॅथरिन ,मॅनेथिन पावडर पुरवठा करणे बाबत.Download
22लातूर शहर महानगरपालिका लातूर हदीतील मनपाचे धोकादााायक विदुयत पोल काढणे व परत बसविणे बाबतDownload
23लातूर शहर महानगरपालिका लातूर मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसर नविन ट्रान्‍स फॉर्मर बसविणे बाबतDownload
24मनपा शाळा क्र.९,१३,४,९,छतावर पत्रे बसविणे व कठिण मुरुमाचा पुरवठा करणे व किरकोळ दुरुस्ती बाबतDownload
25लातूर शहर महानगरपालिकेेेेतीDpr 2018 मधील 2नग Portable Water Pump खरेदी करणे बाबतDownload
26नगर सचिव विभागDownload
27लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीDownload
28लातूर शहर महानगरपालिका व्दाठरा विविध राष्ट्री य कार्यक्रम व ईतर कार्याक्रमा करीता भाडेत्वा वर डेकारेशन लाईटीग,ईत्याहदी पुरवठा करणेचे वार्षीक दर निश्चीाती करणेDownload
29मराठवाडा मुक्तीद संग्राम आमृत महोत्सणव कार्याक्रमाकरिता लागणारे भाडेतत्वाररील वॉटर प्रुफ मंडप खुर्च्याव सोफा सेट मॅट चटई पडदे इत्यासदीDownload
30लातूर शहर महानगरपालिका व्दालरा मराठवाडा मुक्तीक संग्राम आमृत महोत्सकव दिना निमीत्तप विविध कार्याक्रमाकरिता भाडेतत्वाटवर डेकारेशन लाईटींग,ईत्याादी पुरवठा करून काम करणेDownload
31प्र.क्र.१० अन्सार कोंलनी रस्ता व गांधी मार्केट उदयान व मुख्य कार्यालय परिसरातील झेडा कटटा रंगरंगोटी व डागट्रडी व आयुक्त कार्यालय LED TV बसवणे बाबत.Download
32लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच ठिकाणी जेवणाचीDownload
33लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच घरगुती श्रीगणेश मुर्ती उचलजण्यातसाठी आयशर वाहन (भाडयाने)Download
34लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्या‍ खुर्च्यीह सतरंच्या) टेबल बॅरागेटिग व इतर आवश्यूक व्यगवस्थास करणे बाबातDownload
35लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीDownload
36उदयान विभागासाठी अत्यािवश्यवक साहित्या्चे दरपत्रक देणे बाबत शहरात विविध ठिकाणी वन्य प्राणी प्रतिकृती व योगा सुर्यनमस्का्र प्रतिकृती बसविणेचे दरपत्रक देणे बाबत.Download
37डिजिटल स्वाक्षरी (DC क्लास 3 कॉम्बो) तयार करणेDownload
38ला.श.मनपा, नांदगाव कचरा संकलन या ठिकाणी बायोगॅस व विघुत वापर करुन घेणे बाबत‍.Download
39आदम नगर,प्र.क्र.३ १३ ५ येथे बोअरवेल व विदयुत मोटार बसविणे बाबतDownload
40मनपा शाळा क्र. ९ व २८ येथे विदयूती करणे बाबत Download
41Digital signatures (DC Class 3 Combo) तयार करणे बाबतDownload
42लातूर शहर महानगरपालिका लातूर CCTV कॅमेरे बसवणेDownload
43लातूर शहर महानगरपालिका नांदगाव कचरा संकलन या ठिकाणी बायोगॅस चा वापर करणे करिता थ्री फेज लाईन व कट पॉइट करणेDownload
44लातूर शहर महानगरपालिका हदीतील रस्ता्वरील मोकाट/ बेवारस/ आजारी फिरणारे जनावरे उदा. गाय बैल म्हैसस रेडा शेळी गाढव व इत्यालदी जनावरे पकडणे मोकाट जनावरांचे संगोपन करणे आजारी जनावारांना औषधोपचार करणे या कामासाठी संस्थेरची आर्धा एकर जागा वाहन व मनुष्यĀबळासहित कंत्राटी पध्‍दतीवर नोंदणीकत गोरक्षण्‍ संस्था‍ बेरोजगार संस्थास खाजगी अभिकर्ताची नियुक्ती करणे बाबत.Download
45लातूर शहरातील प्रभाग क्र ९ खोरी गल्ली येथील मलनिस्सा रण सेव्‍हरेज संपवेल (विहीर) मधील गाळ व नविन मढपंप बसवून चालू करणे.Download
46लातूर शहर महानगरपालिका जुने ऑफीस टेबलला नविन टेबल टॉप बसविणे लाकडी सागवान खुर्ची व पाच हजार काळया प्लामस्टी क कॅरीबॅग पुरवठा करण्यािसाठी बाबतDownload
47लातूर शहर महानगरपालिका लेखा विभागासाठी रजिस्ट र छपाई करण्याबसाठी बाबतDownload
49दवाखान्या साठी भाडयाने जागा देण्या साठी ईच्छु कांनी अर्ज दाखल करणे बाबतDownload
49प्र. क्र.९ पेवर साईट पट्टी व प्र क्र.१३३ सी सी रोड ,नाली ,खडीकरण तसेच मनपा भांडार विभागास रंगरंगोटी व डागडूजी करणेDownload
50लातूर शहरातील प्र ९ खोरी गल्लीय मलनिस्साकरण सेव्ह रेज संपवचेल येथे नविन मढपंप बसवून चालू करणेDownload
51मा.खाजदार श्री.सुधाकर श्रृंगारे साहेब यांच्या घराजवळ पाईपलाईन करणेDownload
52प्लॉयट नं. २२ ते २७ विश्वकराज अंपार कातपूर रोड या रस्यादी चे सिमेंट कॉक्रीट करणे व सिमेंट कॉक्रीट नाली करणेDownload
53लातूर शहर महानगरपालिका कार्यालयातील 10 CMPD ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्लां ट चे नुतनीकरण व दुरुस्ती करणेDownload
54लातूर शहर महानगरपालिकेतील जुने /निकामी खालील प्रमाणे साहित्‍य विकणे याकामासाठी ई- कोटेकोटेशनदारे दर मागविणेDownload
555 नं. खैक येथील जुनी रेल्वेी लाईन्‍ रोड येथे व मा.खाजदार यांच्या घराकडे जाणा-या रस्ताी वर पॅचवर्क करणे तसेच उस्माबन हॉ ते पोस्टी ऑफीस कॉग्रेस भवन पर्यंत भुयारी गटार साई येथे डॉग कॅनलची डागडुजी पिंज-याचे स्टीरल मजबुतीकरण व दुरुस्तीय करणेDownload
56प्र.क्र ०२ जयनगर येथे सेप्टी क टॅक बांधणे रोड पेंचर मशीनदारे शहरातील पेंचरचे काम करणे.Download
57लातूर शहर प्र क्र.१७ येथे ओमसाई अपार्टमेंट ते साई प्रीमीयम रो हाऊस पर्यंत सी.सी रस्‍ता करणेDownload
58रोड पेंचर मशीन शहरातील पेंचरचे काम करणेDownload
59लातूर शहर महानगरपालिके तर्फे श्री.सिध्देणश्व र व रत्नेश्वर देवालयाच्या 71महाश्विरात्री यात्रे कुस्ती स्प र्धेतील विजयी ज्ञपर्धकास 51 तोळे चांदीचे कडे खरेदी करणे बाबतDownload
60दलित्तेरर वस्तीय सुधार योजना १ ते ४२ कामाचे कोटशेन क्र ४९ बाबतDownload
61महाराष्ट्रĀ सुवर्ण जयंती नगरोत्थारन १ ते १५२ कामाचे कोटशेन क्र ४८ बाबतDownload
62लातूर शहर महानगरपालिका लातूर रामलिंगेश्वीर मंदीर परिसरात सी सी टी व्हीब बसविणे बाबतDownload
63लातूर शहर महानगरपालिका लातूर केशवराज मंदीर परिसरात सी सी टी व्हीट बसविणे बाबतDownload
64लातूर शहर महानगरपालिका लातूर प्र.क्र.१७ एल आय सी कॉलनी येथे विविध ठिकाणी पोलसह विदयुतीकरण करणेDownload
65कोटेशन क्र. ५० / २०२३-२४ लोकशाहीर अण्णाSभाऊ साठे नागरी अनुसुचित जाती व नवबौद वस्ती सुधार योजानDownload
66मनपा मुख्यo ईमारत मेन पॅनल बोर्ड, सब पॅनल बसविणे व पार्च, वरंडा येथे विघुतीकरण करणे.Download
67लातूर शहर महानगरपालिका वाहन विभागात १ व्हॅ倀क्युĀम एम्टियर मशिन नादुरुस्तल असून खालील कामे करणे बाबत.Download
68लातूर शहर महानगरपालिका वाहन विभागामध्ये瓿 ट्रॅक्ट्र क्र. MH-24-D-1341 या वाहनाला नविन टायर टयुब पुरवठा करणे बाबत.Download
69कोटेशन क्र. ५१/२०२३-२०२४ आमदार स्था निक विकास कार्यक्रम अंतर्गतDownload
70भांडार विभागतर्फे स्टेशनरी साहित्यन खरेदी कंपनीचे पाणी फिल्टीर खरेदी करण्या साठी बाबतDownload
71भांडार विभागतर्फे अॅक्‍वागार्ड कंपनीचे पाणी फिल्टरर खरेदी करण्याणसाठी बाबतDownload
72कोटेशन क्र ५०/२०२३-२४ चे शुघ्दी पत्रक लोकशाही अण्ण भाऊ साठे अनुसुचित जाती व नवबौघ्द वस्तीा सुधार योजनाDownload
73जाहिरातीवर QR Code Generate करणे करीता सॉफटवेअर खरेदी करणे बाबतDownload
74सिध्दिविनायक को ऑप हौसिंग सोसायटी कन्हे री चौक येथे लातूर येथे इंधन विहीर बोअरवेल व पाणी टाकी बांधकाम करणेDownload
75लोकसभा सार्वत्रीक निवडणूक २०२४ च्याच अनुषंगााने मतदान केंद्रावी दुरुस्तीस करणेDownload
76(मनपा निधी ४ कामे अंतर्गत)Download
77विधुत विभाग करिता लागणारे किरकोळ साहित्य MCB- 32 Amp FPMCB 63 Amp LED bulb etc साहिल्या चे दर देणे बाबतDownload