Serial NumberNameDownload
1
2कपाट व टेबल दुरुस्‍ती व कलर व लॉक बदलणे बाबतDownload
3मनपा मुुुख्‍य कार्यालयात लिप्‍ट बसविणेे बाबतDownload
4गंजगोलाई भागात डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतDownload
5सविधान चौक येथे डीजीटल डिसपिले बोर्ड बसविणे बाबतDownload
6श्री.शिवछत्रपती ग्रंथालय येथे CCtv बसविणेे बाबतDownload
7महापालिकेतील विविध विभागातील फील्ड वर काम करणाऱ्या कर्मचारीसाठी रेनकोटचे दरपत्राकDownload
9नाना नानी पार्क येथे जेष्‍ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व प्र.क्र. १६ मध्‍ये श्री.भताने यांचे घरासमोरील नाली करणेDownload
10लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेDownload
11ट्री गाड पुरवठा करणे.Download
12लातूर शहर मनपा विद्युत विभागा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणेDownload
13मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसरामध्‍ये नविन ट्रान्‍सफॉर्मर बसविणे बाबत.Download
14डिजिटल डिस्प्ले बोर्डDownload
15लातूर शहर मनपा हघीतील मनपाचे धोकादायक कुजलेले टयुबलर विधुत पोल काढणे व परत बसविणे.Download
16लातूर शहर महानगरपालिका मुुख्य कार्यालयातील व क्षेत्रिय कार्यालया करिता संगणक हार्डवेअर व नेटवर्कची वार्षिक देखभाल व दुरूूस्‍ती / ऑनलाईन VC सेटअप करणे./ नादुरुस्‍त पी. सी. व प्रिन्‍टर वैधता तपासून अहवाल देणे इत्‍यादी.Download
17लातूर शहर महानगरपालिका करीता Human Resources Managrment System (Payroll management system ) software ची वार्षिक देखभाल व दुरुस्‍ती करणेDownload
18औषधी खरेदी करणे बाबतDownload
19लातूर शहर महानगरपालिका लातूर विघुत विभागा करीता विघुत साहीत्या पुरवठा करणेDownload
20औषधी खरेदी करणे बाबतDownload
21लातूर शहर महानगरपालिका लातूर स्‍वच्‍छता विभागात निऑन ,डेल्‍टामॅथरिन ,मॅनेथिन पावडर पुरवठा करणे बाबत.Download
22लातूर शहर महानगरपालिका लातूर हदीतील मनपाचे धोकादााायक विदुयत पोल काढणे व परत बसविणे बाबतDownload
23लातूर शहर महानगरपालिका लातूर मुख्‍य ईमारत महानगरपालिका परिसर नविन ट्रान्‍स फॉर्मर बसविणे बाबतDownload
24मनपा शाळा क्र.९,१३,४,९,छतावर पत्रे बसविणे व कठिण मुरुमाचा पुरवठा करणे व किरकोळ दुरुस्ती बाबतDownload
25लातूर शहर महानगरपालिकेेेेतीDpr 2018 मधील 2नग Portable Water Pump खरेदी करणे बाबतDownload
26नगर सचिव विभागDownload
27लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीDownload
28लातूर शहर महानगरपालिका व्दाठरा विविध राष्ट्री य कार्यक्रम व ईतर कार्याक्रमा करीता भाडेत्वा वर डेकारेशन लाईटीग,ईत्याहदी पुरवठा करणेचे वार्षीक दर निश्चीाती करणेDownload
29मराठवाडा मुक्तीद संग्राम आमृत महोत्सणव कार्याक्रमाकरिता लागणारे भाडेतत्वाररील वॉटर प्रुफ मंडप खुर्च्याव सोफा सेट मॅट चटई पडदे इत्यासदीDownload
30लातूर शहर महानगरपालिका व्दालरा मराठवाडा मुक्तीक संग्राम आमृत महोत्सकव दिना निमीत्तप विविध कार्याक्रमाकरिता भाडेतत्वाटवर डेकारेशन लाईटींग,ईत्याादी पुरवठा करून काम करणेDownload
31प्र.क्र.१० अन्सार कोंलनी रस्ता व गांधी मार्केट उदयान व मुख्य कार्यालय परिसरातील झेडा कटटा रंगरंगोटी व डागट्रडी व आयुक्त कार्यालय LED TV बसवणे बाबत.Download
32लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच ठिकाणी जेवणाचीDownload
33लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्याच घरगुती श्रीगणेश मुर्ती उचलजण्यातसाठी आयशर वाहन (भाडयाने)Download
34लातूर शहर महानगरपालिका विसर्जन संकलन ११ केंद्र व श्रीगणेश विसर्जनाच्या‍ खुर्च्यीह सतरंच्या) टेबल बॅरागेटिग व इतर आवश्यूक व्यगवस्थास करणे बाबातDownload
35लातूर शहरातील महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर आजारी, अपघाती, जखमी, मोकाट/बेवारस गायी, बैल, म्हशी, रेडा, शेळी, गाढव इत्यादीDownload
36उदयान विभागासाठी अत्यािवश्यवक साहित्या्चे दरपत्रक देणे बाबत शहरात विविध ठिकाणी वन्य प्राणी प्रतिकृती व योगा सुर्यनमस्का्र प्रतिकृती बसविणेचे दरपत्रक देणे बाबत.Download