अ.क्र. विभागाचे नाव ई – मेल आयडी
1 आयुक्त कार्यालय mclatur@gmail.com
2 आयुक्त कार्यालय mclatur@yahoo.co.in