लातूर शहर महानगरपालिका संकेतस्‍थळावर आपले स्वागत आहे.

लातूर शहर महानगरपालिका संकेतस्‍थळ (इंटरप्राईज इनफॉरमेशन पोर्टलवर) आपले स्वागत आहे.

मा. महापौर/मा.उपमहापौर/मा.आयुक्त

  • आयुक्‍त

    आयुक्‍तआपले कराचा भरणा नियमीत करावा

    जास्त>>